2. 3. 2015

Zbierka náboženských sôch pri kostole Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom – unikátne žiarske lapidárium


Božia muka pôvodne umiestnená na mieste terajšej autobusovej stanice, alebo,ako sa hovorí "...za Lojkovým domom"

   
  Je to vlastne unikátna zbierka religióznych sôch, ktoré sa v záhrade okolo žiarskeho chrámu Povýšenia Sv. Kríža postupne sústredili tak ako museli vypadnúť /byť vylúčené/ z budovaného socialistického mesta.
    Treba sa pokloniť ľuďom, ktorí tu začali tieto sochy sústreďovať. S najväčšou pravdepodobnosťou týchto ľudí  nepoznáme a ich identitu by sme ťažko aj zisťovali. S určitosťou vieme, že to boli správcovia rímsko-katolíckeho farského úradu, ktorí tu v jednotlivých rokoch slúžili. Zanechali pre nás unikátnu a poučnú pamiatku.
   Preto si dovoľujem na tento malý unikát upozorniť. Jednoducho sú to sochy, ktoré mali v meste  Sv. Kríž nad Hronom svoje miesto, konali sa pri nich cirkevné oslavy, no  vtedajšia miestna moc z druhej polovice 20. storočia využila každú príležitosť, aby sa pri úpravách mesta daná socha musela odstrániť.
Socha Sv. Jána Nepomuského bola pôvodne umiestnená na Vartičke
    Poďme teda po poriadku socha Sv. Jána Nepomuckého jeho osud, ale aj osud sochy bol  v mnohých prípadoch  poznačený dramatickými udalosťami. Socha Sv. Jána stála pôvodne pri takzvanej Vartičke, teda na križovatke rieky Hron a štátnej cesty, niekoľko metrov pred železničnou stanicou. Tu medzi dvoma lipami bolo jej pôvodné miesto, na ktoré bola umiestnená rímsko-katolíckým biskupom Belanským. V roku 1956 pri protipovodňových úpravách Hrona, ktoré boli realizované na ochranu novo vybudovanej hlinikárne sa rozhodlo o premiestnení sochy. Hron sa vyrovnal zo svojich meandrov a bol skrátený o 2300 metrov a sputnaný v novo vybudovanom koryte. Tejto úprave musela ustúpiť aj socha Svätého Jána Nepomuckého, jednoducho bola rozobratá a uložená vo farskej záhrade. Môžeme len hádať prečo sa tejto soche nenašlo nové miesto pri rieke Hron, s vysokou pravdepodobnosťou sa takéto riešenie najlepšie hodilo vtedajšej vrchnosti. Socha bola v minulosti svedkom náboženského obradu. Viac ako 100 rokov sa vždy v máji konala pobožnosť s procesiou k tejto soche na Vartičku. Posledná sa konala v roku 1944.
Vzorne rozobratá socha ležalo dosť dlho v spomínanej farskej záhrade až sa na jej opravu a znovu postavenie podujal Ján Hrmo občan Horných Opatoviec. Všetko urobil na vlastné náklady. Medzi tým, pravdepodobne pri zložitých manipuláciách sa však zo sochy „stratili“ dvaja anjelici, jeden vpravo mal na ústach ukazovák a druhý mal skrížené ruky, dobre symbolizovali sochu tohto svätého. Neskorobaroková socha Sv. Jána Nepomuckého stojí pri rímsko-katolíckom kostole v spomínanej kostolnej záhrade .
    Baroková socha Svätej Trojice umiestnená vo farskej záhrade. Nie je známy autor sochy ani obdobie, v ktorom vznikla, no podľa štýlových znakov sa jedná obdobie záveru baroka, teda koniec 18.storočia a pravdepodobne je to dielo domáceho kamenára, ktorý asi pracoval podľa grafickej predlohy.. Zaujímavosťou tejto sochy je, že Boh Otec má na hlave pápežskú tiáru /čiapku/ a Boh Syn je znázornený ako Ukrižovaný Kristus. Duch Svätý je znázornená ako holubica v spodnej časti diela. Takáto zostava je dosť nezvyklá a je považovaná za zjednodušenú zmodernizovanú podobu.
Socha Sv. Trojice

Pôvodne stála táto socha na štvorcovom podstavci umiestnená pri vchode do starého cintorína, pri jeho likvidácii bola premiestnená k farskému kostolu v zozname pamiatok je dielo označované ako neskorobarokové. Veľmi stručná je o diele aj zmienka v monografii Dejiny Žiaru nad Hronom od Petra Ratkoša, z roku 1978 kde je dielo uvedené ako „ Gnadenstuhl“ /stolica milosti/.Je celkom možné, že autor mal problém s uvedením sochy menom socha Svätej Trojice.
     Zaujímavosťou je, že na nový cintorín sa už nedostala čo určite vyhovovalo vtedajšej vládnej politike, Nakoniec na novom cintoríne nebol inštalovaný ani Kríž.
     Ďalšou sochou v tomto lapidáriu je  kamenná socha ukrižovaného Ježiša Krista, ktorá bola umiestnená oproti cintorínu na pravej strane cesty zo Žiaru nad Hronom do Handlovej v lokalite, ktorá sa v zaužívanom popise volá, ako „za Lojkovým domom“. Socha bola pravdepodobne odstránená v akcii rozširovania cesty hoci miesta pre jej premiestnenie bolo dosť.
      V lapidáriu sa nachádzajú ešte dve sochy, o ktorých veľa nevieme, nevieme hlavne, kde bolo ich pôvodné miesto, je to ešte jedna socha Sv. Jána Nepomuckého a  neidentifikovaná socha svätca, v záhrade sú umiestnené obe tieto sochy umiestnené pri soche ukrižovaného Ježiša Krista, toho spomínaného od Lojkov.
Socha Sv. Jána Nepomuckého


      V roku 2014 pribudla do lapidária renesančná váza, na základe opravy jednej z dvoch váz, ktoré sú umiestnené na priečelí dvojvežového klasistického kostola Povýšenia Svätého Kríža vybudovaného v rokoch 1808-1813.

Socha neznámeho svätca o ktorej sa nevie jde bola pôvodne umiestnená
             
                                              

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára