12. 4. 2015

Žiarske námestie s orlojom, veľkorysé plány, ktoré sa nikdy nerealizovali


Už aj z predchádzajúcich článkov je všeobecne známe, že hlavným gestorom projektovania výstavby nášho mesta bol Krajský projektový ústav v Prahe. Projekčný kolektív viedol pre Žiar nad Hronom V. Rúžička.
    Slečna Ing. arch. Tereza Bartošíková, žiarčanka, spracováva v rámci doktorandskej práce históriu tvorby a výstavby Žiaru nad Hronom  a môžeme s potešením konštatovať, že sa jej v pražskom archíve podarilo nájsť ďalšie zaujímavé archívne materiály.
     Tak v tejto  časti budem prevážne citovať  myšlienky, ktoré sú odrazom jej archívnych štúdií, článok ako mi ho odoslala uvádzam prakticky doslovne, k článku je pripojené 5 obrázkov z uvedeného archívu, potrebujú podrobnejšie štúdium, ale dá sa v tom orientovať, pokúste sa o to :
                             Ing. Richard Kafka a teraz Ing. arch. Tereza Bartošíková :

      Žiarsky orloj a nerealizovaná prestavba námestia
     Podľa materiálov nakreslených v  januári 1971 v Krajskom projekčnom ústave Praha akademickým architektom V. Ružičkom a jeho kolektívom malo byť námestie iné, než na aké sa pamätáme a najmä aké ho máme dnes. Tento článok vychádza zo sprievodnej správy a plánovej dokumentácie k námestiu uloženými v Státním oblastním archivu Praha v zatiaľ nezatriedenom fonde KPU Praha. Chceli by sme vám v ňom priblížiť urbanistickú tvorbu zo sedemdesiatych rokov a zároveň ukázať jednu z ciest, ktorou sa mohlo naše mesto uberať.
Námestie s  podzemnými garážami /pôdorys/
   Základnou ideou návrhu bola snaha o prepojenia celého priestoru medzi podchodom pod štátnou cestou Žiar nad Hronom-Handlová a bývalým závodným klubom ROH do jednej veľkej pešej zóny rozdelenej na niekoľko funkčne aj výrazovo odlišných častí. Doprava mala byť z námestia úplne odstránená. Táto pešia zóna bola navrhnutá ako pulzujúce srdce mesta a nie len ako reprezentačný priestor. Námestie malo zostať trvalou hodnotou, ktorá by reprezentovala vtedajší životný štýl a kultúrnu úroveň pre ďalšie generácie.
Iný pohľad na Žiarske námestie /axionometrický nákres/
    V rozložení priestorov nového námestia mali byť skĺbené historické prvky starých miest, prvky v danej dobe moderné a zároveň bol v návrhu zohľadnený aj budúci vývoj. Cesta, v tej dobe pretínajúca námestie, mala byť zapustená pod zem, kde malo byť vybudované aj veľkokapacitné podzemné parkovisko. Druhé podzemné parkovisko malo byť vybudované pri hoteli Luna. Osvetlenie pešej zóny malo byť riešené atypicky, bodovým osvetlením v objektoch mobiliára, v kombinácii s osvetlením zo striech okolitých budov.
    Funkčne bolo nové námestie v návrhu rozdelené do troch častí. Zhromaždovacieho priestoru pred tribúnou bieleho domu, oddychovej zóny pred bankou a priestoru pre mladých pred hotelom Luna. Každý priestor mal mať svoju dominantu a výrazné prvky, dotvorené v duchu súdobého umenia.
Drobná architektúra
    Dominantou zhromaždovacieho priestoru mal tvoriť pamätník SNP, ktorý mal nadväzovať na tradíciu povstania na strednom Slovensku, rovnako ako aj na názov závodu. Súsošie malo stáť na zdobenom podstavci obklopenom kamennými kvetináčmi. Pred sochou mala byť umiestnený večný oheň ako symbol večnosti národa, jeho sily a tvorivého ducha. Vlajkosláva umiestnená oproti tribúne mala byť výtvarne pojatá, ale zároveň mala slúžiť na odvetranie podzemných garáží.
    Pred bankou mala byť pokojnejšia oddychová zóna so záhonmi ruží, sadovou úpravou a malou fontánou, kde by si bolo možno sadnúť si a uniknúť každodennému zhonu. Od ruchu dopravy ju mala oddeliť stena vyššej zelene.
     Na strane námestia smerom k hotelu mal byť priestor vyhradený pre mládež a jej fantáziu, túžby a elán. Nachádzať sa tu mala veľká fontána s množstvom kaskád, vodotryskov a prepadov. Ďalším výrazným prvkom tejto časti námestia mal byť orloj so zvonicou.
Nový symbol mesta orloj odpočítavajúci čas od dátumu výroby prvého hliníka

 Tento objekt mal byť symbolom mesta . Mali v ňom byť zlúčené prvky historické s oprostením sa od cirkevnej podoby a prvky moderné. Orloj mal odpočítavať čas od založenia socialistického mesta Žiar nad Hronom. Zvonica umiestnená na vrchu orloja mala ohraničovať a deliť deň údermi zvona, ale zároveň mala vnášať do moderného mesta romantický prvok malebných miznúcich dediniek. Hmota orloja mala byť jednoduchá, zdobená len plastikami zverokruhu. Na prednej strane bola v návrhu znázornená rieka Hron, na ktorej bolo mesto postavené, ktorá zároveň symbolizovala nekonečnosť života a ľudského ducha. Na úpätí orloja mali byť umiestnené vodotrysky, ktoré mali reliéfnu výzdobu pretaviť do reálneho prvku tečúcej vody.
    Aj takto mohlo vyzerať námestie v Žiari nad Hronom. V tomto článku sme vám sprostredkovali dochované záznamy o nerealizovanom návrhu na prestavbu námestia. V niektorých ohľadoch bol návrh poplatný dobe, v niektorých iných oblastiach predčil aj súčasný stav.

                                                            Ing. arch. Tereza Bartošíková


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára